Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van baby’s en kinderen in de leeftijd tot 18 jaar die problemen ondervinden in het bewegend functioneren en met de motorische ontwikkeling.

De kinderfysiotherapeut richt zich op (dreigende) gezondheidsproblemen die het bewegen beinvloeden. Het handelen is gebaseerd op geintegreerde kennis van groei en ontwikkeling van het bewegingssysteem en de specifiek bij kinderen voorkomende problemen in het muskuloskeletale, neurologische en cardiopulmonale systeem die het bewegen beinvloeden. De kinderfysiotherapeut concentreert zich op geindiceerde en zorg gerelateerde preventie.

Werkwijze kinderfysiotherapeut

Ieder kind moet binnen zijn of haar mogelijkheden optimaal kunnen bewegen. Niet alleen thuis, ook op school, bij sport of in de buurt.

Soms gaat de ontwikkeling anders dan verwacht. De kinderfysiotherapeut biedt behandeling bij het herstel en het ontwikkelen van het optimale bewegen en bij behoud en achteruitgang van het bewegen.

Heeft u als ouder vragen over de motorische ontwikkeling van uw baby of kind, dan kunt u zelf of via de huisarts, jeugdarts of medisch specialist een afspraak maken bij een kinderfsyiotherapeut.

De kinderfysiotherapeut beslist of er wel of geen indicatie bestaat voor kinderfysiotherapie. De kinderfysiotherapeut kan hierbij een collega-(master)fysiotherapeut consulteren. Indien (ook) andere hulp nodig is, verwijst de kinderfysiotherapeut terug naar de verwijzer of, indien het kind en de ouders/verzorgers zonder verwijzing zijn gekomen, adviseert de kinderfysiotherapeut een andere zorgverlener of een gespecialiseerde fysiotherapeut te consulteren. Consultatie tijdens de behandeling van een andere fysiotherapeutisch specialist komt ook voor evenals samenwerking.

De kinderfysiotherapeut werkt planmatig, doelgericht en procesmatig. Hierbij staan centraal: kindgerichte zorg, in de context van het gezin en de school, beslissingen in overleg met kind en / of ouders.

Werkterrein

In Nederland zijn ruim 1800 geregistreerde kinderfysiotherapeuten actief. Het grootste  deel van de kinderfysiotherapeuten werkt binnen de eerstelijnsgezondheidszorg, zoals wij in een kinderfysiotherapiepraktijk, of in praktijken met meerdere fysiotherapeutische specialisten, en in gezondheidscentra die gericht zijn op de jeugdgezondheidszorg.

Behandeling aan huis komt in de eerste lijn veel voor bij zuigelingen, jonge kinderen en kinderen met een vermindere weerstand of complexe problematiek, en in het kader van palliatieve zorg. Behandeling op school (primair onderwijs) wordt ook in de eerste lijn toegepast en dan met name bij het kind met motorische problemen die zich uiten in de schoolcontext of als er motorische problemen zijn die een verdere leerontwikkeling binnen school belemmeren. Kinderfysiotherapeuten zijn eveneens werkzaam in de intramurale zorg, voornamelijk in ziekenhuizen, revalidatiecentra, scholen voor speciaal onderwijs en categorale zorginstellingen als medisch kleuterdagverblijven.

De behandeling

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen, en met kindvriendelijke materialen.
Tijdens behandeling informeert de kinderfysiotherapeut de ouders zodat deze hun kind kunnen ondersteunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden.

Soms krijgen ouders advies over bijvoorbeeld een goede lichaamshouding voor het kind of over spelen. Hierbij houdt de fysiotherapeut rekening met de lichamelijke beperkingen van het kind. Om lichamelijke vaardigheden aan te leren, moeten kinderen veel en vaak oefenen. Sommige kinderen hebben hierbij extra hulp nodig, zowel thuis als op school. Daarbij spelen de ouders ook een rol.

Veel klachten en zorgen van ouders op het gebied van bewegingsproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. De kinderfysiotherapeut heeft daarom ook vaak contact met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, zoals een logopedist, kinderpsyocholoog of pedagoog.

Samenwerken

De kinderfysiotherapeut werkt samen met kinderen (en eventueel met ouders en leerkrachten) om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten.

Specialist

Een kinderfysiotherapeut is een fysiotherapeut die zich door het volgen van de Master opleiding Kinderfysiotherapie heeft gespecialiseerd. Kinderfysiotherapie is een door het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie erkend specialisme in de fysiotherapie.

Kinderfysiotherapie De Bilt is een van de (samenwerkende) zorgverleners die gevestigd is in Gezondheidscentrum De Bilt.

De Stichting Gezondheidscentra De Bilt werkt intensief samen met andere hulpverleners in de wijk. Met als doel wijkbewoners voorzieningen en ondersteuning te bieden. Binnen de samenwerking zijn ondermeer de Gemeente, het Sociaal team De Bilt en andere relevante partijen betrokken. We geloven dat een goede samenwerking tussen kind, ouder, therapeut en verder alle betrokkenen rondom het kind, de beste resultaten geeft.

 

Ons werkgebied omvat gemeente De Bilt en het samenwerkingsverband in de regio Utrecht Zuid-Oost.

Openingstijden

De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.

Afspraken op maandag-, dinsdag- en donderdagavond en zaterdagmorgen in overleg.

Contactgegevens

Kinderfysiotherapie De Bilt
Henrica van Erpweg 2
3732 BG De Bilt